Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SIJTSMA-NOORD BV

Gedeponeerd op 14-03-2013 bij de kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer 57418721.

Artikel 1           Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “afnemer”: een consument, bedrijf of groot bedrijf die/dat producten – waaronder worden verstaan: zaken en diensten – van ons betrekt
 • “consument”: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
 • “bedrijf”: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
 • “groot bedrijf”: een bedrijf in de zin van art. 6:235 Burgerlijk Wetboek
 • “leverancier”: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en van wie wij producten betrekken
 • “verzekeraar”: de verzekeringsmaatschappij bij welke wij voor (de gevolgen van) eventueel toerekenbaar tekortschieten en onrechtmatig handelen zijn verzekerd en bij welke wij aanspraak kunnen maken op een uitkering
 • “producten”: zaken, diensten en werkzaamheden

Artikel 2           Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons gedane offertes en acceptaties ervan alsmede op de met ons tot stand gekomen overeenkomsten.
 2. Door afnemer of leverancier gehanteerde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard.

Artikel 3           Wijzigingen en afwijkingen

Wijzigingen in de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk – en met vermelding van de onderdelen waarop zij betrekking hebben – met ons zijn overeengekomen.

Artikel 4           Offertes

 1. De door ons uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
 2. De door ons uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen tenzij anders aangegeven.
 3. De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra afnemer onze offerte heeft geaccepteerd hetzij wij het voorstel van afnemer tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging hebben aanvaard.
 4. Overeenkomsten met personeelsleden die geen procuratie hebben binden ons niet tenzij deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 5. Indien in de acceptatie door afnemer voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van onze offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien wij aan afnemer schriftelijk hebben bericht met deze afwijkingen van onze offerte in te stemmen.
 6. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten alsmede andere belastingen, rechten en heffingen.
 7. Bij of na de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, en berekeningen worden aan afnemer verstrekt ten titel van bruikleen. Het is hem niet toegestaan deze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, aan derden te tonen of tot andere doeleinden dan waartoe deze zijn verstrekt te (doen) gebruiken. Het auteursrecht wordt door ons uitdrukkelijk voorbehouden. Op eerste verzoek dient afnemer ons de ontwerpen c.a. te retourneren.

Artikel 5           Meerwerk en minderwerk

In geval van aanneming van werk hebben wij het recht meerwerk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons, hetzij op verzoek of in opdracht van afnemer, hetzij op last van daartoe bevoegde derden hetzij ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften, boven de in de aannemingsovereenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de die overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt verricht. De toepasselijkheid van het bepaalde in art. 1646 Burgerlijk Wetboek (oud) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Minderwerk kan alleen tot prijsverlaging leiden indien wij vooraf daarmee uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan.

Artikel 6           Aard en omvang van de overeenkomst

 1. De overeenkomst omvat alleen de levering c.q. het verrichten van de in de opdrachtbevestiging gespecificeerde producten.
 2. In de overeengekomen prijs van aangenomen werk zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd:
  1. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, verspanend-, metsel-, voeg-, timmer-, stucadoors-, schilders-, behangers-, electriciens-, loodgieters-, herstel-, straal-, schoonmaak-, of andere bouwkundig werk van welke aard ook waaronder het uitvlakken van wanden en vloeren;
  2. de kosten van de voor plaatsing in te schakelen hulp van derden zoals ten behoeve van de- en montage van deuren en ruiten, hijs- en hefwerkzaamheden alsmede de kosten van de daartoe te bezigen materialen en werktuigen.
 3. Afnemer draagt er zorg voor dat de werkzaamheden, welke niet tot het aangenomen werk behoren, naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de uitvoering van het door ons te verrichten werk geen vertraging ondervindt.
 4. Afnemer draagt kosteloos zorg voor:
  1. een behoorlijk verlichte, droge en goed afsluitbaar te maken ruimte van voldoende grootte om te dienen als werkplaats en opslagplaats van door ons aan te leveren c.q. te verwerken materialen alsmede onze machines en gereedschappen;
  2. de nodige energie(voorzieningen);
  3. een goede bereikbaarheid van het werk.

Artikel 7           Prijsverhoging

 1. Wij zijn gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan wat betreft prijsverhogingen in de grondstoffen, het vervoer, invoerrechten, belastingen, rechten, heffingen en lonen alsmede voor wat betreft valutawijzigingen. Indien de prijsverhoging meer dan 100% bedraagt heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

(voorts indien afnemer een consument is)

 1. Indien de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 8           Kwaliteit en omschrijving

 1. Wij verbinden ons tegenover afnemer om hem de producten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de (eventueel later gewijzigde) offerte, opdracht, opdrachtbevestiging of overeenkomst omschreven.
 2. Indien door ons een ontwerp, tekening, staal, model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding en/of gemiddelde kwaliteit. Tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte ontwerp c.a kunnen de hoedanigheden van de te leveren producten afwijken mits deze niet afdoen aan de redelijkerwijs te stellen eisen van gebruikersmogelijkheden, capaciteit en/of kwaliteit.
 3. Wij zijn ook anderszins bevoegd producten te leveren die van de overeenkomst afwijken ten aanzien van de leverancier, merken, kleur mits deze niet afdoen aan redelijkerwijs te stellen eisen van gebruiksmogelijkheden, capaciteit, en/of kwaliteit.
 4. Indien er voor onze producten op verzoek van afnemer worden aangeboden onder een kwaliteitsverklaring, welke door derden is afgegeven, worden de producten geacht door afnemer te zijn gekeurd en aanvaard als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring van die derden.
 5. Bij afkeuring van afgeleverde of af te leveren producten hebben wij het recht herkeuring te verlangen door een in overleg met afnemer aan te wijzen erkend onderzoeksinstituut. Afnemer zal aan dit onderzoek zijn volledige medewerking verlenen. De hiervoor te bezigen monsters of stalen dienen in onze tegenwoordigheid te worden getrokken en verzonden.

Artikel 9           Lever- c.q. uitvoeringstijd

 1. De overeengekomen lever- c.q. uitvoeringstijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige (op)levering c.q. uitvoering dient afnemer ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen. De lever- c.q. uitvoeringstijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke afnemer al dan niet toerekenbaar zelf tekortschiet in de volledige nakoming van zijn verplichtingen.
 2. De in het vorige lid bedoelde lever- c.q. uitvoeringstijd wordt verlengd met een periode gedurende welke wij door overmacht verhinderd zijn aan onze verplichtingen te voldoen.
 3. Van overmacht aan onze zijde is sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, burgertwisten, oproer, molest, brand, waterschade, onwerkbaar weer, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, transportproblemen, tekorten aan materiaal, alles zowel in ons bedrijf als in dat van derden van wij de benodigde producten geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan althans welke ons niet zijn toe te rekenen.
 4. Indien door overmacht (op)levering meer dan twee maanden vertraagd wordt zijn zowel afnemer als wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden c.q. als beëindigd te beschouwen. In dat geval hebben wij slechts recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten. Indien afnemer een consument is beloopt voornoemde termijn een maand.
 5. Onder oplevering wordt verstaan de feitelijke oplevering aan afnemer wanneer het geheel is uitgevoerd en/of afgemonteerd of door afnemer geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen. Van die oplevering wordt aan afnemer mededeling gedaan. Eventuele tekortkomingen of gebreken zullen binnen een redelijke termijn door ons worden verholpen. Indien een ondergeschikt onderdeel niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd c.q. uitgevoerd kan worden zal de oplevering toch kunnen geschieden onverminderd onze verplichtingen om het ontbrekende op de kortst mogelijke termijn te leveren c.q. uit te voeren.

Artikel 10         Onderaannemers

1.    Wij hebben de volledige vrijheid om aan ons opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden (onderaannemers) te doen verrichten. Zulks brengt geen wijzigingen in de wederzijdse rechten en verplichtingen van ons en de wederpartij jegens elkander zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging met dien verstande dat wij het recht hebben stringentere voorwaarden door haar onderaannemers aan haar opgelegd (bijvoorbeeld ten aanzien van de betalingstermijn, rente, klachten, enzovoort) onverkort ten aanzien van haar wederpartij te laten gelden, mits zij deze verscherpingen terstond schriftelijk aan de wederpartij doorgeeft. De wederpartij wordt geacht deze verscherpingen te hebben aanvaard, indien zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling, aan ons schriftelijk hebben medegedeeld de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11         Eigendomsovergang en risico

 1. Zolang afnemer niet de overeengekomen prijs met eventueel bijkomende kosten en rentes heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld en/of anderszins zijn verplichtingen uit de overeenkomst tegenover ons toerekenbaar niet is nagekomen behouden wij ons de eigendom van de geleverde c.q. uitgevoerde producten voor.
 2. Indien gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van afnemer zijn wij bevoegd de levering c.q. uitvoering uit te stellen totdat afnemer voldoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Afnemer is aansprakelijk voor de door ons door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 3. De door ons geleverde producten mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd de producten aan derden te vervreemden – tenzij hij zijn normaal bedrijf ervan maakt de betreffende producten te verkopen – te verpanden, te verhuren of anderszins in gebruik te geven, dan wel deze over te brengen en te stallen op een plaats waar hij niet zijn bedrijf houdt dan wel waar hij geen werkzaamheden verricht.
 4. Afnemer machtigt ons reeds nu voor alsdan om elke plaats, waarover hij bevoegdheid, macht of gezag heeft, te betreden teneinde de producten tot ons te nemen. Indien de producten onder een derde zouden berusten machtigt afnemer die derde reeds nu voor alsdan de producten aan ons af te geven.
 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud verbleven producten willen vestigen of doen vestigen dan wel deze in beslag nemen of tot zich nemen is afnemer verplicht daaraan niet mee te werken c.q. daartegen bezwaar te maken en ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte brengen.
 6. Afnemer is verplicht:
 • de onder eigendomvoorbehoud geleverde producten voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden tegen de risico’s van wegraken, tenietgaan en beschadiging en op ons verzoek de polis van deze verzekering ons ter inzage te geven;
 • zijn aanspraken op verzekeraar(s) met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan ons te verpanden op de wijze als voorgeschreven in art. 3:239 Burgerlijk Wetboek;
 • de verordeningen die afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het – in het kader van zijn normale bedrijfsvoering – doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde producten te verpanden op de wijze als omschreven in art. 3:239 Burgerlijk Wetboek;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als ons eigendom;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter beschikking van ons eigendomsrecht met betrekking tot de producten (willen) treffen en welke afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van diens bedrijf.

Artikel 13         Garantie

(indien afnemer een bedrijf of grootbedrijf is)

 1. Wij garanderen –tenzij een andersluidende wettelijke regeling van toepassing is – dat door ons geleverde producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en uitvoeringsfouten gedurende een periode van 6 maanden na (op)levering/uitvoering, tenzij uitdrukkelijk een andere garantieduur is bedongen.
 2. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig product dan wel – mits niet verbruikt, verwerkt of vervreemd – tot vervanging van het geheel of een onderdeel daarvan, een en ander te onzer beoordeling.
 3. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie vervalt indien de schade het gevolg is van gebruik in strijd met de eventueel verschafte gebruiksaanwijzing, de aard van het product en/of verkeersopvattingen en/of het beschadigen , ondeskundig repareren of onderhouden door afnemer of derden.
 4. De garantie geldt slechts indien afnemer zelf volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.

      (indien afnemer een consument is)

 1. Wij garanderen –tenzij een andersluidende wettelijke regeling van toepassing is – dat de door ons geleverde producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en uitvoeringsfouten gedurende een periode van 6 maanden na (op)levering/uitvoering, tenzij uitdrukkelijk een andere garantieduur is bedongen.
 2. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont zijn wij verplicht binnen een redelijke termijn, nadat afnemer het gebrek bij ons heeft gemeld, het product te herstellen. Wij kunnen ervoor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
 3. Afnemer kan slechts vervanging van het product of ontbinding van de overeenkomst vorderen, indien – wij tot tweemaal toe een poging hebben gedaan eenzelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of  - afnemer aantoont dat het product zoveel gebreken vertoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
 4. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie vervalt indien de schade het gevolg is van gebruik in strijd met de eventueel verschafte gebruiksaanwijzing, de aard van het product en/of verkeersopvattingen en/of het beschadigen , ondeskundig repareren of onderhouden door afnemer of derden dan wel niet-huishoudelijk gebruik of verhuur van het product.

Artikel 14         Aansprakelijkheid

 1. Naast de regeling van de aansprakelijkheid op grond van garantie, zoals omschreven in deze voorwaarden, zijn wij uitsluitend aansprakelijk indien schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van ons c.q. onze personeelsleden. Onze aansprakelijkheid is bij die opzet of grove schuld beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar of leverancier ter zake van de schade gedane uitkering; indien de verzekeraar geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is onze aansprakelijkheid tegenover bedrijven en grote bedrijven beperkt ter zake van bijkomende dienstverlening zoals reparatie en onderhoud tot 25% en ter zake van overige prestaties tot 50% van het factuurbedrag en tegenover consumenten 50% resp. het volledige factuurbedrag.
 2. Voor vergoeding komen vervolgschaden, waaronder bedrijfsschaden, niet in aanmerking.
 3. De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door hem geleden schade.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in door afnemer aan ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, vormen, machines, gereedschappen en (hulp)materialen.
 5. Afnemer is aansprakelijk voor het niet door ons geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiende uit de gesteldheid van de bodem; hij is verplicht aan ons de schade te vergoeden die wij ten gevolge van de ondeugdelijkheid van dat bouwkundig gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mochten lijden.
 6. Afnemer vrijwaart ons volledig voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of in verband staand met het (niet) toerekenbaar (niet) nakomen door ons van met afnemer gesloten overeenkomsten. In geval afnemer een consument is zal hij ons niet verder vrijwaren dan voor het deel dat hij verplicht volgens de wet te dragen.
 7. Schadegevallen dienen binnen drie weken na ontdekking schriftelijk aan ons te zijn gemeld. Bij overschrijding van deze termijn verliest de afnemer alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele schade.

(voorts indien de afnemer consument is)

 1. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 15         Opschorting c.q. ontbinding van de overeenkomst

 1. Wij hebben het recht de overeenkomst na schriftelijke verklaring te ontbinden wanneer de afnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, hij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of  door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindsvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt en als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.
 2. Onze vorderingen op afnemer zijn voorts onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. indien na sluiten van de overeenkomst aan ons omstandigheden ter kennis komen die ons goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. indien wij afnemer bij het sluiten van de overeenkomst hebben gevraagd zeker te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de in lid 2 genoemde gevallen zijn wij bevoegd na een schriftelijke verklaring verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding daarvan over te gaan, een en ander onverminderd ons recht om van afnemer schadevergoeding te vorderen.
 4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst voor ons onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk dan wel onevenredig kostbaar, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

(voorts indien afnemer een consument is)

 1. Overigens gelden de wettelijke regelingen.

Artikel 16         Betaling

 1. Door afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn is afnemer in verzuim.
 3. Indien wij bij toerekenbaar tekortschieten van afnemer tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaan komen de kosten daarvan voor diens rekening. Deze kosten worden berekend conform het incassotarief zoals opgenomen in het Calculatieschema voor advocatendeclaraties, uitgegeven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

(voorts indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)

 1. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 17         Het toepasselijk recht

Tussen afnemer en ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18         Geschilbeslechting

 1. Alle geschillen tussen afnemer en ons, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door de rechtbank van arrondissement waarbinnen wij zijn gevestigd, onverminderd onze bevoegdheid afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

(voorts indien afnemer een consument is)

 1. Afnemer heeft het recht gedurende één maand nadat wij ons op het vorige lid schriftelijk hebben beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19         Wijziging van de voorwaarden

Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door ons aan te kondigen tijdstip. Wij zullen afnemer tijdig van de gewijzigde voorwaarden in kennis stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden de wijzigingen tegenover afnemer in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of zodra de wijzigingen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken of de Rechtbank binnen het gebied waarin wij zijn gevestigd zijn gedeponeerd.

Artikel 20         Eerdere algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door ons gehanteerde (en gedeponeerde) algemene voorwaarden.

Direct advies?

Wilt u direct advies van één van onze specialisten? Neem dan gerust contact met ons op: 0517 23 22 00 .

Blogs

Foto van blog

Zwembadrenovatie

Blog lezen
Foto van blog

Vloerprofielen

Blog lezen
Foto van blog

Certificering innovatief instant coatingssysteem

Blog lezen
Foto van blog

Training nieuwste ontwikkelingen op coatinggebied

Blog lezen